آواز

آواز گونه‌ای از موسیقی است که توسط یک یا چند خواننده و با یا بدون همراهی سازهای مختلف اجرا می‌شود، به‌شکلی که محوریت قطعه بر آواز خواندن باشد.
در موسیقی به‌معنی عام سرود، آهنگ و بانگ موزون زیر و بمی که از گلوی انسان برآید، تعبیر شده‌است.
به موسیقی که در آن هیچ سازی نواخته نشده و فقط با صدای آوازی انسان اجرا میگرد را “آکاپلا” گویند.
موسیقی آوازی معمولا با خواندن کلاماتی اجرا میشوند که به آن شعر گویند هرچند گونه هایی از آواز وجود دارند که از کلمات غیر زبانی و با استفاده از آوا خوانده میشوند.
موسیقی آوازی از آنجا که نیازمند هیچ گونه سازی برای نواخته شدن نیست و در دسترس ترین وسیله برای ایجاد آوا و صدای موسیقایی صدای انسان است، همواره در قدیمیترین فرهنگ ها نیز مورد توجه بوده است. . .

فهرست