نوازندگی باران نخستین، هنرجوی خوب و با پشتکار در کنسرت هنرجویان پیانو آوای ماهان

باران نخستین

مشاهده هنرجویان دیگر

شهزاد چوبچیان

رسیتال پیانوی آموزشگاه موسیقی آوای ماهان، نوازندگی شهزاد چوبچیان، هنرجوی خوب و با پشتکار در کنسرت هنرجویان پیانو آوای ماهان

اطلاعات بیشتر

کوروش نبوی

نوازندگی انوانسیون دو صدایی شماره 9 باخ توسط کوروش نبوی، هنرجوی خوب و با پشتکار در کنسرت هنرجویان پیانو آوای ماهان

اطلاعات بیشتر
فهرست