بهترین سن شروع ساز از حدود 6، 7 سالگی هست، اما هنرجویانی از سن 4، 5 سال هم شروع کرده و در یادگیری این ساز موفق بوده اند

فهرست