استفاده از سوردین که روی خرک ساز قرار می گیرد به کاهش ارتعاش و در نتیجه صدای ساز کمک می کند، همچنین قراردادن پارچه ی حوله ای به نحوی که سوراخهای f ساز را بپوشاند باعث کاهش صدای ساز می شود. سازهای الکترونیک سایلنت بدون آمپلی فایر (یا با کمک هدفون) برای تمرین می توانند مورد استفاده قرار گیرند که صدای بسیار کمی دارند

فهرست