خیر، اما برای کودکان می توان صندلی درامز و ارتفاع قطعات مانند اسنیر را متناسب با قد آنها تنظیم نمود. ضمنا در شروع یادگیری هنرجو می تواند فقط با یک پد (صفحه ی نرم روی یک تخته چوب)، پایه اسنیر، صندلی و یک جفت استیک شروع به یادگیری ساز کند

فهرست