بله. برای کودکان با توجه به جثه ی آنها سایزهای متفاوتی از ساز در بازار موجود است. سایز 4/4 این ساز مناسب افراد بالغ و بزرگسال است و برای کوچکترها سایزهای 4/3، 4/2، 4/1 از این ساز قابل تهیه است

فهرست