مدت یادگیری ساز بستگی به میزان تمرین شما دارد، و هرچه مدت آموزش شما بیشتر باشد حرفه ای تر خواهید بود. برای اینکه بتوانید به حداقلی از نوازندگی برسید که بتوانید در جمع یا ارکسترهای آماتور شروع به کار کنید حداقل دو الی سه سال نیاز به تمرین مستمر تحت نظارت استاد دارید

فهرست