میزان تمرین مورد نیاز شما بستگی به هدف و جدیت شما در یادگیری این ساز دارد. اما حداقل میزان متوسط تمرین روزی …. ساعت در 6 ماه اول شروع ساز و روزی …. ساعت در ….. بعدی دوره ی آموزشی است

فهرست